submenu
content

Realizacja programu dożywiania

08-02-2006
Rada Ministrów 7 lutego 2006 r. przyjęła dwa dokumenty związane z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:
-  rozporządzenie  w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
-  uchwałę w sprawie ustanowienia harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2006 w ramach  programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” określa:
-         sposób realizacji Programu,
-         sposób planowania i dokonywania podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację Programu,
-         zakres i formy monitorowania realizacji Programu.
 
Przewiduje się, że udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci i młodzieży, będzie realizowane przede wszystkim w żłobkach, przedszkolach, szkołach, do których uczęszczają lub innych miejscach do tego wyznaczonych.
Pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego przyznawana będzie, jeżeli nie będzie możliwości zapewnienia posiłku lub jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją rodzinną lub osobistą.
 
W rozporządzeniu określono sposób planowania środków finansowych na realizację Programu w kolejnych latach. Przewiduje się, że środki będą planowane w częściach budżetów państwa, których dysponentami są wojewodowie, jak również w rezerwie celowej budżetu państwa. Określono sposób podziału środków rezerwy celowej dla województw, a także wskazano sposób planowania i podziału środków przez wojewodę na tworzenie lub doposażenie punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz na dowóz posiłków.
 
Rozporządzenie określa ponadto zakres informacji, do przesyłania których są zobowiązane podmioty  określone ustawą, a także sposób monitorowania realizacji Programu.
 
rozporządzenie w wersji przedłożonej na RM
 
Uchwała Rady Ministrów w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2006 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wykonaniem zobowiązania zawartego w art. 18 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259).
Harmonogram zadań wykonywanych w roku 2006 w ramach wymienionego Programu stanowi załącznik do projektu uchwały.
Harmonogram ten określa:
1) rodzaj zadań,
2) podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań,
3) terminy realizacji tych zadań.
Zakres zadań oraz odpowiedzialność poszczególnych podmiotów wynika  z ustawy o ustanowieniu  programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, a także rozporządzenia w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Harmonogram  określa także terminy uruchamiania poszczególnych transz środków rezerwy celowej przeznaczonej na pokrycie kosztów realizacji Programu, dlatego też będzie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
  
uchwała RM w wersji przedłożonej na RM
 
harmonogram w wersji przedłożonej na RM
 
 
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: