submenu
content

Posiedzenie Naczelnej Rady Zatrudnienia

23-02-2006
Głównym tematem posiedzenia Naczelnej Rady Zatrudnienia, które odbyło się w MPiPS 23 lutego 2006 r., było omówienie projektu Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2006 rok. Zdaniem autorów dokumentu, polityka rynku pracy w Polsce, ze względu na skalę bezrobocia i złożoność problemów, wymaga kompleksowego podejścia, a ich rozwiązanie nastąpi nie wcześniej, niż za kilka lat. Cele, założone w Planie na rok bieżący, to: zmniejszenie stopy bezrobocia do 16 proc. (17,4 proc. w III kwartale 2005 r.), wskaźnik bezrobocia kobiet wynoszący 17,5 proc. (19,1 proc. w III kw. 2005 r.) i aktywność ekonomiczna niepełnosprawnych wzrastająca do 24 proc. (17 proc. w III kw. 2005 r.).
 
Dokument ma silne powiązania z odnowioną Strategią Lizbońską, realizując wytyczne Rady Europy, które powinny być uwzględnione w krajowych programach reform państw członkowskich.
 
Kierunki działań, zaproponowane w Planie, obejmują bardzo szerokie spektrum: od ogólnych - jak rozwój przedsiębiorczości, osiągnięty przez likwidację wszelkich barier: prawnych, instytucjonalnych czy organizacyjnych, aż po szczegółowe - jak np. program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
 
Szczególnym wyzwaniem, związanym ze wzrostem zatrudnienia, jest aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Pierwsza grupa to osoby do 25 roku życia oraz powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji zawodowych, często samotnie wychowujące dzieci. Drugą grupę tworzą bezrobotni niepełnosprawni. Ich aktywizacja powinna uwzględniać sekwencję działań: od zdiagnozowania potrzeb wsparcia, przez doradztwo, szkolenie w zakresie kompetencji ogólnych, w tym społecznych oraz zawodowych, a także zaoferowanie pracy, w tym subsydiowanej. W przypadku zagrożenia wykluczeniem społecznym, ważnym instrumentem wsparcia i readaptacji grup nie będących społecznie i ekonomicznie samowystarczalnymi oraz ich integracji z rynkiem pracy powinna być działalność instytucji ekonomii społecznej, takich jak organizacje non-profit czy spółdzielnie socjalne, działania edukacyjne, leczniczo-rehabilitacyjne, a w końcu pomoc w zatrudnieniu. Osoby starsze wymagają aktualizacji kwalifikacji zawodowych z zastosowaniem form i metod odpowiadających cechom uczenia się właściwym dla wieku dojrzałego. Przed utratą pracy mogą bronić bardziej elastyczne formy zatrudniania.
 
Członkowie NRZ zgłosili szereg uwag i postulatów odnośnie zaprezentowanego projektu Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2006 rok. Na zakończenie posiedzenia ustalono, że członkowie Rady włączą się czynnie w dalszy proces tworzenia tego dokumentu oraz, że projekt KPD będzie  wiodącym tematem kolejnego posiedzenia NRZ, które planowane jest na marzec br.
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: