submenu
content

Wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego 2014 r.

10-07-2014

Znamy wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2014.

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej podzielił środki finansowe w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
 
Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę formalną na etapie wojewódzkim, zostały poddane ocenie merytorycznej przez Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
 
Listę projektów, które uzyskały największą liczbę punktów i zostały zakwalifikowane do wsparcia można znaleźć tutaj. Pierwsze trzy podmioty z listy dodatkowo zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, natomiast siedem kolejnych podmiotów otrzyma wyróżnienia niepieniężne.
 
 Porozumienie o wsparcie realizacji zadania publicznego należy wydrukować w dwóch egzemplarzach i uzupełnić następujące informacje:
  • nazwa i adres odpowiednio gminy/miasta/powiatu/województwa;
  • dane osób reprezentujących Zleceniobiorcę;
  • tytuł Projektu, zwanego w porozumieniu „zadaniem publicznym” zgodnie z § 1 ust. 1 porozumienia;
  • datę złożonej oferty (§ 1 ust. 2 porozumienia);
  • nr rachunku bankowego, na który należy przekazać środki finansowe (§ 3 ust. 1 porozumienia);
  • wysokość środków finansowych (§ 3 ust. 3 porozumienia);
  • całkowity koszt zadania publicznego (§ 3 ust. 4 porozumienia).
 

Nie należy uzupełniać innych pól niż wyżej wymienione (w szczególności nie należy wpisywać numeru porozumienia ani daty zawarcia porozumienia).

 

Podpisy i pieczęcie złożone na ostatniej stronie porozumienia muszą być zgodne z danymi osób wskazanych na pierwszej stronie porozumienia. Porozumienie powinno zawierać kontrasygnatę Skarbnika podmiotu, który otrzymał wsparcie finansowe w ramach Programu.

 

Z uwagi na konieczność jak najszybszego przekazania środków finansowych prosimy o niezwłoczne przesłanie dwóch egzemplarzy podpisanego porozumienia na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej 00 – 513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5 z dopiskiem „Porozumienie – Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

 

Do porozumienia należy dołączyć zaktualizowany harmonogram realizacji zadania oraz zaktualizowany kosztorys. W przypadku błędnego wypełnienia porozumienia, bądź niedopełnienia wszystkich warunków środki finansowe na powyższy cel nie będą mogły być przekazane.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: