submenu
content

Rozstrzygnięcie konkursu w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015”

29-05-2015

Podmioty zakwalifikowane do tegorocznych dotacji w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 -2015, proszone są o złożenie oświadczenia o przyjęciu dotacji. W oświadczeniu prosimy o podanie kwoty dotacji przyznanej na dofinansowanie zadania programowego wraz z jego tytułem oraz nazwą i adresem placówki wsparcia dziennego, na bazie której będzie ono realizowane. Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni, licząc od daty zamieszczenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej tut. ministerstwa. Może być ono przekazane fax-em pod nr 22/661-12-76 lub pocztą elektroniczną na adres: oraz (oryginał) przesyłką pocztową.

 

Do zawarcia umowy należy złożyć uaktualniony, prawidłowy kosztorys dofinansowanego zadania, tj. zawierający kwalifikowane wydatki z otrzymanej dotacji i wkładu własnego przy zachowaniu właściwych proporcji oraz kwoty przyznanej dotacji, a także uaktualniony jego harmonogram. Dokumenty te w 2 egz. (oznaczone i podpisane przez uprawnione osoby), wymagane są w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba uaktualnienia w tym zakresie złożonej oferty w konkursie.

 

Umowę należy złożyć w 2 podpisanych egzemplarzach, zgodnie z załączonym wzorem. W umowie prosimy o uzupełnienie brakujących danych wraz z podaniem jej numeru z „Listy podmiotów zakwalifikowanych do dotacji w formie dofinansowania w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011 – 2015 – edycja 2015 rok”. Do umowy nie należy wpisywać daty jej zawarcia. Tę datę wpisze tut. ministerstwo. Wzór umowy jest obowiązujący. Nie można w nim dokonywać zmian.

 

Do umowy należy dołączyć 2 kserokopie oferty złożonej w konkursie – poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

W/wym dokumentację należy przesłać przy piśmie przewodnim na adres:

 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pomocy i Integracji Społecznej

 ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa.

Pliki do pobrania

SPS_2015.pdf
Wzór umowy  (3.1 MB)
do góry Ostatnia modyfikacja: 30-11-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: