submenu
content

MRPiPS: 500+ przysługuje dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej na podstawie ustawy pomocy społecznej

08-09-2016

W związku z doniesieniami medialnymi sugerującymi, że dzieciom (także niepełnosprawnym podopiecznym) przebywającym w pieczy zastępczej nie przysługuje świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”, wyjaśniamy:

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od samego początku stoi na stanowisku, wyrażonym w piśmie  z  12 kwietnia br. do wszystkich powiatów, że dodatek wychowawczy w pieczy zastępczej przysługuje również na dzieci, które otrzymują wsparcie na podstawie przepisów o pomocy społecznej. Stanowisko resortu jest jednoznaczne w tej kwestii – przysługuje im świadczenie. Należy podkreślić, że dodatek wychowawczy zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest zadaniem zleconym z administracji rządowej,  to jednak  decyzja o przyznaniu tego dodatku należy do samorządu powiatowego.

 

W przyszłym roku odbędzie przegląd ustawy i w przypadku gdy dodatki nie będą wypłacane dokonamy nowelizacji przepisów.

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, na każde umieszczone dziecko przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany „dodatkiem wychowawczym”. 

 

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej czy też w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest udzielany na wniosek odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka

 

W obecnym stanie prawnym rodziny zastępcze mogą pobierać świadczenia na podstawie obecnie obowiązujących przepisów lub na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia  w życie ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Ustawa umożliwia też rodzinom zastępczym podjęcie decyzji o korzystniejszym wyborze świadczeń.

 

Zgodnie z opinią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rodzinie, która wybrała przepisy dotychczasowe, przysługują również świadczenia i dodatki wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a nie mające swojego „odpowiednika” w przepisach dotychczasowych.

 

Dodatek wychowawczy jest świadczeniem powszechnym,  przysługuje każdej rodzinie zastępczej, na każde umieszczone w tej rodzinie dziecko, niezależnie od dochodu, bez względu na moment powstania rodziny zastępczej, dokonany wybór co do podstawy prawnej przyznawanych świadczeń, dochód tej rodziny, czy liczbę umieszczonych w niej dzieci.

 

Dodatek wychowawczy, w przeciwieństwie do innych świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej, jest finansowany ze środków budżetu państwa, a nie ze środków własnych powiatu. Dodatek przysługuje również w sytuacji nie pobierania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

 

Rodziny zastępcze w trakcie pobierania świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka określonych w ustawie pomocy społecznej, mogą podjąć decyzję o przejściu na świadczenia wskazane w art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz złożyć wniosek w tej sprawie,  co jednoznacznie będzie uprawniało je do pobierania dodatku wychowawczego.

 

do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: