submenu
content

Strategia dla seniorów

29-09-2017

W dniu 29 września 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do 2030 r. W posiedzeniu wzięła udział Elżbieta Bojanowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełniąca funkcję Przewodniczącej Zespołu.

- "Stworzenie kompleksowego dokumentu strategicznego dotyczącego polityki społecznej wobec osób starszych, zwierającego cele, kierunki, działania oraz ich realizatorów pozwoli na usystematyzowanie działań publicznych na rzecz osób starszych w Polsce oraz przyczyni się do osiągniecia ich celu jakim jest poprawa jakości życia osób starszych przy zachowaniu bezpieczeństwa oraz jak najdłuższej samodzielności" - mówiła wiceminister Elżbieta Bojanowska.

Zespół ds. opracowania projektu polityki społecznej państwa wobec osób starszych do 2030 r. został powołany w celu włączenia w przygotowanie niniejszego dokumentu strategicznego przedstawicieli wszystkich instytucji prowadzących działania wobec osób starszych.

W jego skład weszli przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Społeczeństwa Obywatelskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ponad resortowe zaangażowanie w prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu pozwoli na wypracowanie realnych i możliwych do realizacji rozwiązań mających na celu poprawę sytuacji osób starszych w Polsce. Zakończenie prac nad dokumentem planowane jest do końca bieżącego roku.

do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: