submenu
content

Informacja w sprawie wdrożenia przepisów UE dotyczących urlopu rodzicielskiego

18-04-2012

Porozumienie ramowe dotyczące urlopu rodzicielskiego zostało zawarte przez europejskich partnerów społecznych 18 czerwca 2009 r.

więcej

Konkurs - koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

18-04-2012

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w konkursie: „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

więcej

Piecza zastępcza - konkurs

30-03-2012

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w konkursie: „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”.

więcej

Konkurs „Asystent rodziny”

22-03-2012

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do składania ofert w konkursie „Asystent rodziny”. Na konkurs przeznaczono 30.000.000 zł.

więcej

Otwarty konkurs ofert w ramach Resortowego Programu Maluch 2012

20-02-2012

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs w ramach Resortowego programu „MALUCH 2012”. Na Program w 2012 r. przeznaczono kwotę 40 000 000 zł.

 

więcej

Nowa strona internetowa o żłobkach

10-02-2012

Zapraszamy na nową stronę internetową, poświęconą żłobkom. Można tam znaleźć wiele informacji, potrzebnych rodzicom, poszukującym opieki dla swojego dziecka. Strona jest także skierowana do gmin i osób, chcących otworzyć żłobek czy klub dziecięcy, a także dla tych, którzy chcą znaleźć zatrudnienie jako dzienny opiekun lub niania.

więcej

Wniosek o dodatkowe fundusze dla ośrodków adopcyjnych

02-01-2012

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił się do ministra finansów o zmianę w budżecie państwa na rok 2012 w celu zwiększenia budżetów wojewodów na organizowanie i prowadzenia ośrodków adopcyjnych.

więcej

Komunikat w sprawie środków finansowych na prowadzenie ośrodków adopcyjnych w 2012 r.

27-12-2011

Zgodnie z art. 184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887) organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych przez samorządy województw jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. W projekcie ustawy budżetowej na 2012 r., na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zaplanowana została rezerwa celowa część 83, poz. 53 – Środki finansowe na dofinansowanie lub finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) w kwocie 62 500 tys. zł, z tego 25 000 tys. zł zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją przez samorządy województw zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

więcej

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

05-10-2011

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992,  z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.
 

więcej

Komunikat w sprawie zmiany ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

13-09-2011

W dniu 29 września 2011 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. u. Nr 205, poz. 1212). Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. z wyjątkiem art. 1 pkt 6, (w artykule tym zawarte są zmiany art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych regulującego zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego), który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. 14 października 2011 r.
Tekst ustawy
 

więcej
1  ««««  40  41  42  43  44  45  46  47  48  »»»»  50
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: