submenu
content

Szczególne zasady ustalania dochodu z gospodarstw rolnych dotkniętych powodzią - komunikat uaktualniony

20-07-2010

Jeżeli zalaniu na skutek powodzi uległo co najmniej 30 % powierzchni gospodarstwa rolnego poszkodowanego ubiegającego się o świadczenia rodzinne, w okresie do 31 grudnia 2011 r. przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych do dochodu z gospodarstwa rolnego nie wlicza się powierzchni, która uległa zalaniu na skutek powodzi.

więcej

Nowe przepisy wykonawcze do ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

12-07-2010

9 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836).

więcej

Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

11-06-2010

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), obowiązującej od 14 czerwca 2010 r., zostaje znowelizowana ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r.

10-05-2010

MPiPS informuje, że rozstrzygnięto otwarty  konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2010 r.

więcej

Od 1 maja 2010 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie wchodzą w zakres koordynacji

29-04-2010

Od 1 maja 2010 r. z zakresu przedmiotowego przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wyłączone są świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Zmiana ta wynika z wejścia w życie rozporządzenia Rady i Parlamentu Europejskiego (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

więcej

Zmiana w świadczeniach rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka

01-04-2010

W dniu 31.03.2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), która oprócz nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza przepisy przejściowe w zakresie zasad ustalania prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

więcej

Opieka nad dziećmi do lat 3 - żłobki, kluby dziecięce, nianie

30-03-2010

Żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun oraz niania to formy opieki nad dziećmi do lat 3, a w niektórych uzasadnionych wypadkach do lat 4. To ogromna szansa na podjęcie aktywności zawodowej przez rodziców. Takie propozycje znalazły się w przyjętych przez Radę Ministrów założeniach do projektu ustawy o formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

więcej

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2010

05-02-2010

W roku 2010 Minister Pracy i Polityki Społecznej udzieli dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Na realizację tego zadania przeznaczono 7.800.000 zł.

więcej

Od 1 stycznia 2010 r. nastąpi zmiana zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

28-12-2009

Od 1 stycznia 2010 r. ulegną zmianie przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych
dotyczące zasad ustalania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Najważniejsze zmiany to zniesienie kryterium dochodowego przy ubieganiu się o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego oraz zmiana okresu, na jaki może zostać przyznane to świadczenie.

więcej

Wyjaśnienia w sprawie zasad rozliczania kwot przekazywanych przez komornika na poczet należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

10-12-2009

W przypadku gdy dłużnik posiada zadłużenie z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych przez dwa lub więcej okresy świadczeniowe, organ właściwy wierzyciela powinien zaliczyć przekazane przez komornika lub administracyjny organ egzekucyjny kwoty na poczet najwcześniej wymagalnych należności z tego tytułu.

więcej
1  ««««  42  43  44  45  46  47  48  49  50  »»»»  50
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: