submenu
content

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

01-07-2009

Na podstawie art. 26 i art. 29 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 800) zostały znowelizowane: ustawa o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 r.

21-05-2009

Departament Świadczeń Rodzinnych informuje, że rozstrzygnięto otwarty  konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2009 r. Zespół zaproponował dofinansowanie 316 wniosków na łączną kwotę  7.653.000 zł oraz przyznanie wyróżnień w wysokości 7.000 zł dla 21 najlepszych podmiotów realizujących projekty.

więcej

Odpowiedź na apele w sprawie kontynuowania prac nad ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem

25-03-2009

Szanowni Państwo!
            Bardzo dziękujemy za zainteresowanie, jakie budzi projekt ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem. Wyraża się ono w licznie napływających do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – za pośrednictwem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – apelach o kontynuowanie prac nad projektem ustawy. Zapewniamy, że choć nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie kierowane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej listy i apele w tej sprawie, Państwa głos jest dla nas istotną wskazówką co do kierunku potrzebnych zmian systemowych w opiece nad dzieckiem i rodziną.
            Wszystkich zainteresowanych uprzejmie informujemy, że 26 lutego 2009 roku projekt „Założeń ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem”

więcej

Ogłoszenie

24-02-2009

OTWARTY KONKURS  OFERT  NA  FINANSOWE WSPIERANIE  PROGRAMÓW  Z  ZAKRESU  OPIEKI  NAD  DZIECKIEM  I  RODZINĄ W ROKU 2009.

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.), w roku 2009 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.800.000 zł.

Ogłoszenie o konkursie ukazało się w dzienniku "Rzeczpospolita"  z dnia 24 lutego 2009 roku, nr 46(8251), dodatek "Dobra Firma" , komunikaty str. I

więcej

Komunikat w sprawie zmian zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

05-02-2009

Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

więcej

Szczegółowe wyjaśnienia w sprawie przedłużenia do 31 października 2009 r. okresu zasiłkowego, na który ustalane jest prawo do świadczeń rodzinnych oraz zmian zasad przyznawania dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

05-02-2009

Ustawą z dnia z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 18 grudnia 2008 r., Nr 223, poz. 1456), okres zasiłkowy ustalony został  na  okres  od 1 listopada  do  31  października  następnego  roku  kalendarzowego. W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r.

więcej

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2007 r.

22-09-2008

Departament Świadczeń Rodzinnych uprzejmie informuje, że w dniu 22 września br. ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2007 r. Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia dochód ten w 2007 r. wyniósł 2220 zł, tj. 185 zł miesięcznie.

więcej

Informacja dotycząca wyroków Trybunału Konstytucyjnego

08-08-2008

Informacja dotycząca wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2008 r. sygn. akt P 27/07 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 138, poz. 872) oraz z dnia 22 lipca 2008 r. sygn. akt P 41/07 (Dz. U. z dnia 31 lipca 2008 r., Nr 138, poz. 875)
w kwestii zgodności z konstytucją przepisów artykułu 17 ust.1 ustawy
o świadczeniach rodzinnych.
 

więcej

Założenia projektu ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem

07-08-2008

Założenia projektu ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem

więcej

Informacja dla osób ubiegających się zarówno o świadczenia z funduszu alimentacyjnego jak i o świadczenia rodzinne – dotycząca zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o dochodach

06-08-2008

 W przypadku, gdy osoby ubiegają się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, mogą uzyskane z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o dochodach wystawione według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 136, poz. 855), wykorzystać również przy ubieganiu się o świadczeni rodzinne.

więcej
1  ««««  42  43  44  45  46  47  48  49  50  »»»»  50
Zobacz archiwum
Wszystkie     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: