submenu
content

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2010

05-02-2010

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz.1362, z póź. zm.), w roku 2010 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną.
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 7.800.000 zł.

Ogłoszenie o konkursie ukazało się w dzienniku "Rzeczpospolita"  z dnia 5 lutego 2010 roku, nr 30(8541), dodatek "Prawo co dnia " (dodatek C- żółty), komunikaty str. C 8.

I. Opis rodzaju zadań

W ramach konkursu w 2010r. będą dofinansowywane  działania na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w samorządach lokalnych, jak również działania zapobiegające umieszczeniu dzieci poza rodziną.
Za priorytetowe będą uznane programy, których celem jest:
1) tworzenie niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, w tym dofinansowanie wynagrodzeń nowopowstających rodzin zastępczych zawodowych (do 80% wynagrodzenia);
2) wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych
i zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka poprzez m.in. dofinansowanie dodatkowych szkoleń dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, doposażenie rodzinnych form pieczy zastępczej w niezbędny sprzęt domowy;
3) wspieranie rozwoju wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej poprzez m.in. dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych;
4) tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych (dostęp do specjalistów z różnych dziedzin oraz do różnych form wsparcia rodzin zastępczych) oraz tworzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz adopcyjnych;
5) wsparcie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej;
6) pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych, wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, w tym  działania asystenta rodziny;
7) rozwój środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu przepisów zawartych w art. 25 – 35 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
2. O dotacje mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego
3. Przy ocenie programów opracowanych i zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego szczególnie promowane będą programy budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o partnerstwo lokalne, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz.873 z póź. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Przy ocenie dodatkowo punktowane będą programy, w ramach których powstaną nowe zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.
5. Przy kalkulacji wysokości dofinansowania będzie brany pod uwagę wkład własny w realizację programu podmiotu wnioskującego. Dotacja nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację zadania.

III. Zasady składania ofert:

1. Oferty należy składać wyłącznie na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427).
2. W ofercie należy wyraźnie zaznaczyć, czy ubiegający się o dotację samorząd jest gminą wiejską, gminą miejską, powiatem ziemskim, powiatem grodzkim lub samorządem wojewódzkim,  z określeniem paragrafu dochodów na który ma być przekazana dotacja.
3. Oferty, wraz z załącznikami wymienionymi w pkt IV, należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną - 2010 r.” do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Wydziale Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego.
4. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich, po dokonaniu wstępnej oceny, przekażą dokumentację wraz z opinią Wojewody o złożonej ofercie, do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego po upływie terminu składania ofert.
5. Oferty złożone w Urzędzie Wojewódzkim nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu składania ofert.
6. Przed upływem terminu składania ofert Departament Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej udziela stosownych wyjaśnień dotyczących wymogów formalnych (poniedziałki i  piątki w godz. 9:00 – 15:00) pod nr tel.
(022) 55-10-169.
7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
8. Oferty niekompletne lub wadliwe nie będą rozpatrywane.

IV. Wymagana dokumentacja:

1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania samorządu).
2. Strategia/program budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną wraz z uchwałą, zatwierdzającą strategię/ program.
3. Opinia o ofercie  wydana odpowiednio przez:
· marszałka (w przypadku programu regionalnego);
· starostę (w przypadku programu powiatowego);
· prezydenta, burmistrza, wójta (w przypadku programu gminnego).
Prosimy o niezałączanie innych załączników niż wyżej wymienione.

V. Tryb stosowany przy wyborze oferty i termin wyboru oferty:
-oferty zostaną przekazane do rozpatrzenia Zespołowi ds. Opiniowania Ofert, powołanemu przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
-Zespół ds. Opiniowania Ofert dokona analizy złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  oraz wstępnego podziału dotacji, kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej rekomendacje co do wyboru ofert i wysokości dotacji,
-kwota przyznanej dotacji może być niższa od wskazanej w ofercie,
-ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Minister Pracy i Polityki Społecznej. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 40 dni od dnia dostarczeniaofert przez Urzędy Wojewódzkie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
-wyniki otwartego konkursu ofert zostaną  podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz przekazane do Wydziałów Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich,
-na rozstrzygnięcie w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie,
-możliwe jest dofinansowanie więcej niż jednej oferty tego samego podmiotu.

VI. Kryteria wyboru ofert

Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, pozostaną bez rozpatrzenia.

1. Kryteria oceny formalnej:
· oferta musi zostać złożona prawidłowo i w terminie, tj. zgodnie z wymogami pkt III ogłoszenia, na druku zgodnym ze wzorem wraz z wymaganą dokumentacją wymienioną w pkt IV ogłoszenia;
· dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania samorządu.

2. Kryteria merytoryczne:
· przedmiot (temat działań) oferty powinien być zbieżny z zadaniami priorytetowo traktowanymi w konkursie oraz ze strategią/programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, przyjętym uchwałą;
· oferta realizacji zadania musi zawierać szczegółowo opracowane: cel, opis beneficjentów, metody pracy, harmonogram realizacji, mierniki realizacji celu;
· realizatorzy zadania powinni posiadać doświadczenie w przedmiotowym zakresie;
· realizator musi dysponować bazą lokalową i zasobami materialnymi odpowiednimi do realizacji zadania;
· kalkulacja kosztów powinna być zgodna z wymogami oferty (wymienionymi w pkt II ogłoszenia) oraz odpowiednia do zakresu rzeczowego zadania i harmonogramu jego realizacji;
· oferta powinna zawierać szczegółowy opis pozycji budżetu na realizację zadania. W kalkulacji kosztów każdemu zadaniu należy przypisać odpowiedni paragraf klasyfikacji budżetowej.

VII. Termin i warunki dofinansowania realizacji zadania

1. Zadania mają być realizowane w 2010 roku.
2. W ramach przyznanej dotacji rozliczane będą koszty zadania ponoszone od dnia zawarcia porozumienia; nie przewiduje się refundacji wydatków poniesionych przed zawarciem porozumienia.
3. W przypadku otrzymania dotacji wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyników konkursu, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia porozumienia:
· oświadczenie o przyjęciu dotacji,
· uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do porozumienia (przed podpisaniem porozumienia powinny one być zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji, prawidłowo wypełnione i zgodne ze złożoną ofertą).
4. Środki finansowe pochodzące z dotacji nie mogą być wykorzystywane na:
· wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne – wydatki na zakup i montaż środków trwałych (tj. wydatki powyżej 3,5 tys. złotych), ich odtworzenie, roboty budowlane itp.;
· zakup nieruchomości;
· pokrycie kosztów utrzymania biura instytucji starającej się o przyznanie dotacji (w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników), o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadania.
5. Podmiot, który otrzyma dotację, będzie zobowiązany zakończyć zadanie w roku 2010 r. Podmiot dotowany będzie zobowiązany przedstawić, w terminie 30 dni po upływie wskazanego w harmonogramie terminu realizacji zadania, szczegółowe sprawozdanie merytoryczne i finansowe na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r  o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240)

do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: