submenu
content

Nowelizacja ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

11-06-2010

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530), obowiązującej od 14 czerwca 2010 r., zostaje znowelizowana ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.).

W wyniku wskazanej nowelizacji zostają wprowadzone w szczególności następujące zmiany:
- obowiązek organu właściwego wierzyciela polegający na przekazywaniu informacji
o zobowiązaniach dłużnika do biura informacji gospodarczej będzie wynikał wprost
z dodanego art. 8a. Informacje gospodarcze będą przekazywane na zasadach określonych w nowej ustawie o udostępnianiu  informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (ustawa ta należy do kompetencji Ministerstwa Gospodarki);
- organ właściwy dłużnika został zobowiązany do poinformowania dłużnika
o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniach dłużnika z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, w przypadku powstania zaległości przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
- organ właściwy może upoważnić w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji. Przepis ten wykluczył konieczność wydawania przez rady gmin uchwał, na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w oparciu o które kompetencje organu właściwego dłużnika były dotychczas przekazywane do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy. Od momentu wejścia w życie art. 8 b ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, całość działań wobec dłużnika, w tym wydawanie decyzji w tych sprawach, może zostać przekazana do realizacji do ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy na podstawie pisemnego upoważnienia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (analogicznie jak postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – na podstawie art. 12 ust. 2 ww. ustawy).

Pobierz ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

do góry Ostatnia modyfikacja: 13-02-2019
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: