submenu
content

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program wspiera również innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach.

 

Na realizację programu dostępna jest kwota ponad 4,4 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 1.3 w Osi Priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy” oraz Działań 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 w Osi Priorytetowej II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”.

 

Alokacja na lata 2014-2020, za realizację której w ramach PO WER odpowiada MRPiPS, wynosi ok. 469 mln euro.

 

MRPiPS w PO WER wspiera działania w obszarach rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej.

 

Główne działania MRPiPS w obszarze rynku pracy w ramach PO WER:

 • indywidualne wsparcie udzielane osobom młodym w wieku 15-29 lat, w tym szczególnie osobom, które nie posiadają zatrudnienia oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w ramach europejskiej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (YEI);
 • nadzorowanie projektów Ochotniczych Hufców Pracy finansowanych z Działania 1.3 Osi Priorytetowej I PO WER w ramach Gwarancji dla młodzieży – OHP realizuje już  projekty skierowane do osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym – szczegółowe informacje o projektach dostępne są na stronie www.ohp.pl;
 • zwiększenie efektywności instytucjonalnej Instytucji Rynku Pracy (IRP) i poprawy jakości świadczonych przez nie usług;
 • wzmocnienie roli Publicznych Służb Zatrudnienia jako wiodącego pośrednika na rynku pracy;
 • podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry IRP;
 • poprawa równego dostępu do zatrudnienia i przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy.
   

Główne działania MRPiPS w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem w ramach PO WER:

 • rozwój potencjału instytucjonalnego pomocy społecznej, w tym systemu monitorowania, koordynacji i oceny polityki społecznej oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników instytucji działających w tym obszarze;
 • usprawnienie organizacyjne w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta;
 • aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych oraz działania w zakresie monitorowania wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych;
 • wsparcie na rzecz społeczności romskiej;
 • wsparcie na rzecz osób odbywających karę pozbawienia wolności;
 • zintensyfikowanie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, rozumianej po pierwsze jako zapobieganie rozdzielenia dziecka z rodziną i umieszczania w pieczy zastępczej, po drugie zmniejszanie liczby instytucjonalnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w istniejących instytucjonalnych formach pieczy zastępczej i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej;
 • rozwój usług świadczonych na rzecz niesamodzielnych osób starszych w celu umożliwienia im niezależnego życia w środowisku domowym bez konieczności umieszczania ich w formach instytucjonalnych;
 • wsparcie dla rozwoju usług świadczonych osobom, które nie są w stanie prowadzić w pełni samodzielnego życia we własnym mieszkaniu, ale wymagają dodatkowych usług wspomagających ich samodzielność, świadczonych w mieszkaniach o charakterze wspomaganym, będących formą zdeinstytucjonalizowaną;
 • przedsięwzięcia w obszarze ekonomii społecznej, które wynikają z Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Działania te będą służyły do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Planowana interwencja na poziomie krajowym będzie prowadziła do wzmocnienia stabilności istniejących podmiotów ekonomii społecznej i przyczyniała się do ich rozwoju poprzez zapewnienie dostępu do kapitału zwrotnego, jak i dostępu do edukacji i usług doradczych.
do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: