submenu
content

SPO - RZL

Sektorowy Program Operacyjny  Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (SPO RZL)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego) w perspektywie wdrażania funduszy europejskich 2004-2006 udzielało dotacji na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (SPO RZL).

 

Projekty nadzorowane przez MPiPS służyły realizacji następujących celów głównych:

- rozwój instytucji rynku pracy,

 - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

 - integracja zawodowej kobiet.

 

W ramach Priorytetu I SPO RZL - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej realizowano projekty w ramach następujących Działań:

Działanie 1.1 - Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, którego celem było lepsze dostosowanie oferty usługowej instytucji rynku pracy (w tym organizacji pozarządowych), do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy głównie poprzez:

 - wprowadzenie standardów usług urzędów pracy,

 - podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędów pracy,

 - rozbudowę systemu usług z zakresu poradnictwa zawodowego,

 - budowę nowoczesnego systemu informacyjnego obejmującego wszystkie funkcje i jednostki służb zatrudnienia,

 - rozszerzenie zakresu stosowania aktywnych metod przeciwdziałania bezrobociu,

 - włączanie różnorodnych partnerów w realizację działań na rzecz klientów rynku pracy,

 - wzmocnienie systemu edukacji ustawicznej.

 

Działanie 1.5 - Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, którego celem było ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego m.in. poprzez:

 - realizację różnorodnych szkoleń, warsztatów, diagnozujących potencjał zawodowy, podnoszących kwalifikacje, zwiększających samodzielność osób z grup podwyższonego ryzyka,

 - wspieranie Centrów Integracji Społecznej,

 - promocję wolontariatu w zakresie integracji z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 - podnoszenie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej (w tym pracowników organizacji pozarządowych i wolontariuszy) pracujących z osobami z grup szczególnego ryzyka.

 

Działania 1.6 - Integracja i reintegracja zawodowa kobiet, którego celem było udzielanie wielostronnego wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadzące do wzrostu stopy zatrudnienia kobiet i podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego poprzez:

 - promocję jednakowego dostępu przedstawicieli obu płci do zatrudnienia,

 - promocję kształcenia ustawicznego wśród kobiet,

 - wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet,

 - upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia pozwalających na godzenie życia zawodowego i rodzinnego.

 

W ramach Priorytetu 3 – Pomoc techniczna – realizowano projekty wspierające instytucje zaangażowane we wdrażanie SPO RZL, tj: Instytucję Zarządzającą, Instytucje Pośredniczące i Instytucje Wdrażające SPO RZL.

 

Nabór wniosków w perspektywie wdrażania SPO RZL 2004 – 2006 został zakończony.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dostępne są w publikacji albumowej przygotowanej i wydanej przez Departament Wdrażania EFS w MPiPS, dostępnej również w siedzibie Departamentu.

do góry Ostatnia modyfikacja: 17-02-2020
Ideo Realizacja: 
CMS Edito  Powered by: 
Hostlab  Hosted by: